Leerlingenzorg

Het team van De Wegwijzer wil graag goed voor haar leerlingen zorgen. Goed zorgen voor ruim 120 leerlingen die uniek zijn! Dat vraagt om aandacht. De meeste leerlingen leren op een gelijkmatige manier. Sommige leerlingen hebben meer of minder tijd nodig, sommige leerlingen zijn gebaat bij een andere instructie of een andere benadering. We richten ons onderwijs dusdanig in dat we tegemoet kunnen komen aan de verschillende soorten zorg die leerlingen nodig hebben.

Ondersteuningsstructuur

De meeste leerlingen in het kindcentrum komen voldoende tot ontwikkeling met behulp van de basisondersteuning. Een kleine groep leerlingen heeft aanvullende ondersteuning nodig. Het gaat dan om leerlingen die opvallend gedrag vertonen, een ontwikkelingsvoorsprong of een ontwikkelingsachterstand laten zien en/of lichamelijke of sociaal emotionele problemen hebben. De hulpvraag van de leerkracht, hoe om te gaan met deze ondersteuningsbehoeftebehoefte, staat centraal. Het schoolbestuur van CKC Drenthe heeft zowel op schoolniveau als op bovenschools niveau (Ondersteuningsteam) mogelijkheden gerealiseerd voor het bieden van ondersteuning aan leerlingen, leerkrachten en/of ouders. Hieronder staan deze ondersteuningsniveaus beschreven:

Basisondersteuning

1. Op ons kindcentrum werken betrokken en capabele leerkrachten. Zij zetten zich dagelijks in om de leerlingen zo te ondersteunen dat zij tot ontwikkeling komen. Zij geven instructies op maat, stellen leerlijnen bij, monitoren ontwikkeling o.a. door middel van logboeken en zorgen voor een positief groepsklimaat. Leerkrachten onderhouden contacten met ouders over de vorderingen van hun kind(eren) en in welke mate zij ondersteuning nodig hebben.

2. Voor leerkrachten is het prettig als er met enige regelmaat iemand meekijkt met de processen in de groep en de ontwikkeling van individuele leerlingen. Vanuit het Ondersteuningsteam (OT) werken we met Intern Begeleiders (IB-er)om deze rol te vervullen. Voor onze school is dat Laura Smilda.

3. De IB-er kijkt mee en adviseert de leerkracht m.b.t. de ondersteuning aan leerlingen. Soms is de vraag echter zo specifiek dat de IB-er daarvoor graag wil overleggen met een specialist. Daarvoor kan de IB-er terecht bij het Ondersteuningsteam van CKC-Drenthe.

Het Ondersteuningsteam bestaat uit specialisten op het gebied van gedrag, orthopedagogiek, ontwikkelingspsychologie en onderwijs. Zij komen regelmatig op de scholen om te sparren met de IB-er. Om dat goed te kunnen doen komen zij ook in de groepen.

Aan iedere school is een lid van het ondersteuningsteam verbonden. Voor onze school is dat Pauline Bokhorst.

Meer- en hoogebegaafd

Ook aan leerlingen die meer aankunnen, besteden we zorg. Binnen de groep bieden we uitdagende opdrachten. Daarnaast hebben we een plusklas.

IB-ers

IB-ers zetten zich in om leerkrachten te ondersteunen in de dagelijkse praktijk met leerlingen. Dat doen zij door leerlingenbesprekingen, door te observeren en door te reflecteren met leerkrachten waarbij beeldbegeleiding ingezet kan worden. IB-ers houden zich daarnaast bezig met de ondersteuningsstructuur op schoolniveau en zijn gesprekspartner voor directies m.b.t. alle aan passend onderwijs gerelateerde onderwerpen. IB-ers ontmoeten elkaar regelmatig en delen kennis en ervaringen.